Regulamin Klubu PROPS

REGULAMIN

 1. Organizatorem Klubu Propsa jest Joanna Gacek-Sroka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO PROPS z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 241, NIP: 6060069547, REGON: 302020948, zwaną dalej PROPS.

 2. Członkiem Klubu Propsa może być pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zapisu do Klubu w terminie wskazanym przez PROPS, wskaże miejsce dostawy produktów PROPS na terenie Polski i zaakceptuje niniejszy Regulamin, zwany dalej Członkiem.

 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów do Klubu PROPSA oraz ich częstotliwość oraz dostępną ilość miejsc są wyznaczane przez PROPS. PROPS dopuszcza wcześniejsze zakończenie zapisów do Klubu PROPSA w przypadku wyczerpania limitu miejsc, o ile ten został ustalony.

 4. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w przypadku problemów technicznych , termin zapisów do Klubu PROPSA może ulec zmianie, w tym również wydłużeniu. Decyzje w tej sprawie podejmuje PROPS i ogłasza jE niezwłocznie na stronie internetowej www.props.com.pl w zakładce dotyczącej Klubu PROPSA oraz w mediach społecznościowych.

 5. Zapis do Klubu PROPSA dokonywany jest poprzez dedykowany formularz dostępny na stronie internetowej www.props.com.pl. Formularz jest aktywny wyłącznie w terminie wskazanym przez PROPS.

 6. Dokonanie zapisu do Klubu PROPSA zostanie każdorazowo potwierdzone przez PROPS mailem na adres wskazany przez Członka w trakcie zapisu.

 7. Podanie danych osobowych wymaganych przy zapisie do Klubu PROPSA jest dobrowolne, ale niezbędne do członkostwa w Klubie PROPSA i wywiązania się przez PROPS ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Klubie.

 8. Dane osobowe Członka podane w związku z członkostwem w Klubie PROPSA będą przechowywane przez okres jego członkostwa oraz po jego ustaniu wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń lub ochrony przez roszczeniami PROPS do czasu ich przedawnienia oraz w celu wywiązania z obowiązków ciążących na PROPS wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej przez okres wynikający z przepisów prawa.

 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy PROPS, działający w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 10. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich, wyłącznie ze względu na korzystanie z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA, z tym, że dostawcy tych narzędzi każdorazowo gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 11. Członkowi przysługuje uprawnienie do dostępu, sprostowania (poprawienia) swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo usunięcia danych osobowych, o ile nie będą one niezbędne ze względu na uzasadnione interesy PROPS, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest skuteczne wyłącznie, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody i pozostaje ono bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PROPS miesięcznej opłaty członkowskiej w wysokości 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Opłata jest płatna z góry za dany miesiąc. Opłata należna jest począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przystąpienie do Klubu PROPS i jest płatna w momencie dołączenia do klubu, oraz automatycznie każdego 10-tego dnia miesiąca.

 13. Opłata, o której mowa w ust. 12 jest dokonywana automatycznie poprzez ustawienie zlecenia stałego z karty użytej podczas dołączenia do Klubu. Operatorem płatności kartami jest firma STRIPE.

 14. Opóźnienie w zapłacie (np. poprzez brak środków na koncie) powyżej 5 dni jest podstawą do anulowania członkostwa w Klubie PROPS, o ile mimo wyznaczenia dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości Członek Klubu nie ureguluje zaległej opłaty.

 15. W związku z członkostwem w Klubie PROPS, po uregulowaniu należnych z tego tytułu opłat członkowskich, Członek jest uprawniony do:
 1. Uzyskania raz na trzy miesiące (okres rozliczeniowy) kuponu o wartości stanowiącej równowartość trzech dokonanych opłat członkowskich, tj. o wartości 297 zł celem nabycia w sklepie www.props.com.pl towarów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej PROPS, z tym zastrzeżeniem, zamawiany w ramach realizacji Kuponu towar może być indywidualnie zmodyfikowany zgodnie z życzeniem Członka Klubu PROPS w zakresie, o którym mowa w ppkt AA.

  Kupon zostanie przesłany drogą mailową w terminie 10 dni roboczych od dnia uregulowania przez Członka wszystkich 3 opłat członkowskich należnych za 3 kolejne miesiące. Kupon może być zrealizowany wyłącznie w terminie 3 miesięcy od dnia jego wydania. Za dzień wydania uznaje się dzień wysłania Kuponu na adres mailowy Członka Klubu PROPS. Ważność Kuponu nie ulega przedłużeniu i niewykorzystany w całości lub części Kupon przepada.

  Przez wykorzystanie Kuponu należy rozumieć zrealizowanie przez Członka Klubu PROPS transakcji w sklepie internetowym www.props .com.pl z wykorzystaniem unikalnego kodu umieszczonego na Kuponie, w tym również zakup zindywidualizowanego towaru, stosownie do wytycznych wskazanych w ppkt AA.

  Kupon nie może być użyty w połączeniu z innymi kuponami, oraz promocjami z wyłączeniem Voucherów Podarunkowych.

  Dostawa towaru zamawianego w ramach realizacji Kuponu odbywa się bez dodatkowych opłat z tego tytułu, o ile dostawa jest realizowana na terytorium Polski. Dostawa Towaru zamawianego w ramach realizacji Kuponu może odbyć się, na życzenie Członka, w trybie „spakuj na prezent” bez dodatkowych opłat i zostać wysłana na inny adres wskazany przez Członka, o ile jest to adres w Polsce.

 2. PROPS dopuszcza następujące modyfikacje towarów znajdujących się w ofercie PROPS nabywanych w związku z realizacją Kuponu, o którym mowa w ppkt A: – dowolny wybór i łączenie materiałów dostępnych w ofercie PROPS, lub – zmiany rozmiaru towaru, o ile zostaną uzgodnione z PROPS, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą modyfikować kształtu i kroju towaru.

  Proponowane przez Członka modyfikacje powinny zostać zgłoszone drogą mailową na adres wskazany w pkt 18 niniejszego Regulaminu i wymagają akceptacji PROPS. Po akceptacji kolejne zmiany nie są już dopuszczalne. Termin realizacji indywidulanego zamówienia wynosi 24 dni robocze od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez PROPS.

  Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż co do indywidualnie zamówionego towaru wyprodukowanego wg specyfikacji Członka Klubu w trybie opisanym w pkt A i ppkt AA nie przysługuje mu ustawowe prawo odstąpienia od umowy i nie ma możliwości odesłania tego towaru do PROPS.

 3. Członek Klubu PROPSA jest uprawniony do nabywania towarów znajdujących się w aktualnej ofercie PROPS z 15% rabatem. W tym celu PROPS udostępni członkom Klubu PROPS specjalny kod rabatowy,  który nie łączy się i nie sumuje się z innymi promocjami i rabatami wynikającymi z innych promocji w sklepie PROPS.  Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie przez członków Klubu i nie może być udostępniany osobom trzecim. Rabat, o którym mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy zamówień realizowanych w wyniku realizacji Kuponu, o którym mowa w pkt A i ppkt AA.

 4. PROPS może udostępnić wyłącznie członkom Klubu PROPS unikatową, czasową lub przedpremierową ofertę na produkty, które nie znajdują się w stałej ofercie handlowej PROPS lub też zaproponować w ramach wyłącznej oferty dla Członków Klubu PROPS unikatowe lub przedpremierowe materiały, z których mogą być uszyte towary znajdujące się w ofercie PROPS. Szczegółowe informacje zostaną każdorazowo przesłane drogą mailową do Członków Klubu PROPS, a ponadto będą udostępnione na stronie www.klup.props.com.pl ze wskazaniem szczegółów oferty i daty jej obowiązywania

 5. Członkostwo w Klubie PROPS umożliwia dostęp do dedykowanej grupy na platformie Facebook, której administratorem jest PROPS.

 6. PROPS zorganizuje co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym spotkanie wyłącznie dla Członków Klubu PROPS stacjonarnie w miejscu wskazanym przez PROPS, o ile przepisy sanitarno-higieniczne i ograniczenia, w szczególności związane z stanem pandemii pozwolą na organizację spotkań tego rodzaju. Szczegóły i termin spotkania zostaną podane do wiadomości Członków Klubu PROPS z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Członek Klubu PROPS przyjmuje do wiadomości, iż Spotkanie, o którym mowa w pkt E będzie filmowane i fotografowane przez PROPS. Tak zapisana treść będzie użyta w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Spotkania i PROPS, a także w materiałach promocyjnych i informacyjnych marki PROPS . W związku z tym Członek wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku lub głosu,  w szczególności poprzez nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze Spotkania oraz na użycie imienia i nazwiska Członka Klubu PROPS,  jego wizerunku i głosu, i oświadcza, że nie będzie  mieć jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

16. Rezygnacja z członkostwa w Klubie PROPSA jest możliwa w każdej chwili. W przypadku zakończenia członkostwa Członek Klubu otrzyma drogą mailową kupon o wartości równowartości opłat rzeczywiście dokonanych, a niewykorzystanych wcześniej poprzez wydanie wcześniej Kuponów, o których mowa w pkt 15 A niniejszego Regulaminu (opłaty z ostatniego okresu rozliczeniowego).

Kupon może być wykorzystany w terminie 2 miesięcy od jego wydania na zasadach opisanych w pkt 15A niniejszego Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, że w ramach realizacji Kuponu Członkowi nie przysługuje uprawnienie do modyfikacji i indywidualizacji towaru. 

17. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, w tym zasad przetwarzania danych osobowych zapraszamy do kontaktu drogą mailową, tj.: klub@props.com.pl.

18. Wszelkie oświadczenia związane z członkostwem w Klubie PROPSA są dokonywane drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zapisie  oraz na dedykowany adres PROPS, tj. klub@props.com.pl 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2021.