Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.props.com.pl

Aktualizacja dnia 01 czerwca 2022.

W związku z olbrzymią ilością zamówień czas realizacji zamówień został wydłużony do 40 dni roboczych.

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu props.com.pl realizuje:

Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka
Ul. Dąbrowskiego 241
60-406 Poznań
NIP: 6060069547
REGON: 302020948

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem: sklep@props.com.pl

§ 1: Definicje

Definicje użyte w regulaminie, oznaczają:

Kupujący – Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”,która dokonuje zamówienia w sklepie
internetowym www.props.com.pl

Sprzedawca – Joanna Gacek-Sroka, prowadząca działalność pod nazwą Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka,

NIP: 6060069547
REGON: 302020948

Sklep – www.props.com.pl -witryna internetowa/ sklep, w którym kupujący może złożyć swoje zamówienie

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Towar – towarem jest artykuł przeznaczony na sprzedaż, będący dostępny w chwili składania zamówienia, na stronie www.props.com.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość w sklepie www.props.com.pl określające rodzaj i ilość towarów.

§ 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Korzystanie z witryny sklepowej www.props.com.pl wymaga spełnienia warunków technicznych przez
aktualną przeglądarka internetowa:

• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

Sprzedawca zapewnia, że produkty, które zamawia Kupujący są nowe i wolne od wad.

§ 3: Składanie zamówienia, kupony, promocje

Składanie zamówienia

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, jeżeli w danej chwili nie trwają pracę na serwerze sklepu.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”
• wybrać odpowiedni dla kupującego sposób dostawy
• wskazać adres do realizacji zamówienia, podać numer telefonu oraz adres e-mail
• sprawdzić poprawność danych
• opłacić zamówienie

Z chwilą złożenia zamówienia i opłaceniem towaru, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Kupony i promocje

Firma PROPS organizuje promocje i wyprzedaże, w których można nabyć produkty ze specjalną zniżką procentową lub gotówkową. W takim przypadku często używa się specjalnych kodów zniżkowych.

Promocje i kupony zniżkowe nie łączą się.

Kupony nie działają z produktami z promocji, oraz produktami z Live Wyprzedażowych i innymi produktami, których cena regularna została obniżona.

Kupon ze zniżką procentową (np. 10%, 15%, 20%) nie łączy się z innymi zniżkami oferowanymi na stronie www.props.com.pl.

Kupon (“kupon promocyjny”) o wartości 50pln wysyłany klientom, którzy zrobili zakupy za 1000 pln nie łączy się z innymi kuponami.

Voucher Podarunkowy może być połączony z jednym kuponem.

Kupon promocyjny dla stałych klientów

Każdy klient, który zrobi zakupy za minimum 1000pln w ciągu roku kalendarzowego otrzyma kupon promocyjny o wartości 50 pln na kolejne zakupy, do wykorzystania w całości. Kupon te nie łączy się z innymi kuponami ani promocjami.

§ 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedający ma do 40 dni roboczych na wysłanie przesyłki, po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 6: Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni:

  • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

W celu odstąpienia od umowy Konsument proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą na adres e-mail: sklep@props.com.pl oraz wypełnienie formularza: FORMULARZ ZWROTU

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

• W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
• W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Dąbrowskiego 241, 60-406 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 7 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 8 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

• Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
• Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
• Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
• Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny sklep@props.com.pl

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Dąbrowskiego 241, 60-406 Poznań

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail sklep@props.com.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

§ 9 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ŚCIĄGNIJ FORMULARZ ZWROTU

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE WWW.PROPS.COM.PL

§ 1 DEFINICJE

Konto – darmowa funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie www.props.com.pl
Sklep – sklep internetowy Props prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.props.com.pl
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka NIP 6060069547 REGON 302020948 z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 241, 60-406 Poznań

§ 2 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
Aktywne konto e-mail
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 3 KONTO
Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, a Sprzedający zapewnia o polityce prywatności.
Konto umożliwia: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
W tym celu konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą: sklep@props.com.pl

§ 4 REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@props.com.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

§ 5 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 6 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami, o których są:
konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@props.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Polityka Prywatności sklepu: PROPS

www.props.com.pl

Z ogromną ufnością wierzymy, że zakupy w naszym sklepie będą dla Ciebie miłym doświadczeniem. Poniżej przedstawiamy Ci informacje na temat przetwarzania danych osobowych praz plikach Cookies. Informacje te zostały przygotowane zgodnie z RODO, czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Joanna Gacek-Sroka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą o nazwie: Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 241, 60-406 Poznań, posługujący się numerem NIP: 6060069547, REGON: 302020948

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), oraz polityka prywatności COOKIES.
Dane osobowe podawane w formularzu, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeżeli złożyłeś zamówienie w naszym sklepie, to przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. świadczenia usług, oferowanych w naszym sklepie
b. realizacji zamówień
c. marketingiem naszych usług

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli, złożyłeś u nas swoje zamówienie.

Podanie danych jest dobrowolne i w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy.

MASZ PRAWO DO:

a. wycofania swojej zgody w każdym możliwym czasie
b. dostępu do danych
c. sprostowania
d. usunięcia
e. ograniczenia przetwarzania
f. prawo sprzeciwu
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w sklepie PROPS, jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@props.com.pl

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych, posiadamy również zamykane pomieszczenie na dokumenty oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarza wyłącznie administrator naszej strony oraz podmioty realizujące zamówienie.
Realizując zamówienie w naszym sklepie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Joannę Gacek-Sroka firmę Studio PROPS z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 241, 60-406 Poznań, w celu realizacji mojego zamówienia.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, jak i administrator oraz  Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu,przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Do czego nasz sklep używa ciasteczek?

do zapamiętywania informacji o Twojej sesji
w celu statystycznym
w celu marketingowym
w celu udostępniania funkcji Sklepu

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. W celu realizacji Twojego zamówienie niezbędne jest przekazanie Twoich danych osobowych do:

dostawcy oprogramowania/hostingu potrzebnego do prowadzenia witryny internetowej
podmiotu realizujący dostawę towarów ( firma kurierska oraz Poczta Polska )
dostawcy płatności
odpowiednich organów publicznych w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować odnośnie Twoich danych osobowych napisz na:

sklep@props.com.pl

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług w sklepie PROPS z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.props.com.pl

Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
Bon można wykorzystać podczas jednej.

Przy dokonaniu zakupu prosimy o poinformowanie nas, w celu wygenerowania kodu zniżkowego.

Kod zniżkowy jest do wykorzystania tylko raz i jest on indywidualny.

Po wygenerowaniu indywidualnego kodu, bon podarunkowy zostanie wysłany na adres email podany w zamówieniu. W celu otrzymania pliku do druku, prosimy o kontakt: sklep@props.com.pl

Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.

Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

ZASADY SPRZEDAŻY BONÓW UPOMINKOWYCH

Bony Podarunkowe są wysyłane mailowo w pliku PDF do samodzielnego wydrukowania.

Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na kwotę 50zł, 100zł, 150zł lub 200 zł

Przy płatności przelewem bankowym, sprzedawca oczekuje na zaksięgowanie wpłaty.

Na życzenie Kupującego Bon Podarunkowy po dodatkowej opłacie, może zostać wysłany pod wskazany adres. Prosimy o indywidualny kontakt ze sklepem pod nr telefonu +48 730 998 500 lub sklep@props.com.pl